Bestuursrecht advocaat

Het bestuursrecht is van toepassing bij geschillen tussen burgers en bedrijven of overheidsorganen. Ook is dit recht op toepassing tussen overheidsorganen onderling. Gemeenten, provincies, ministeries, waterschappen en product- en bedrijfschappen behoren tot het openbaar bestuur. Een bestuursrecht advocaat biedt hulp bij kwesties tegen de overheid of overheidsinstanties.

Het bestuursrecht noemen we ook wel het administratief recht. Dankzij het bestuursrecht is duidelijk wanneer en waarop het openbaar bestuur kan ingrijpen in de openbare rechtsorde. De algemene regels van dit recht zijn beschreven in de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Functie van het bestuursrecht

Het bestuursrecht waarborgt dat de overheid zich aan geschreven wetten en regels houdt. Maar ook ongeschreven rechtsnormen zijn hierbij belangrijk. De overheid mag niet zomaar beslissingen nemen. Wanneer een beslissing slecht voor burgers of bedrijven uitpakt dan kunnen ze terugvallen op het bestuursrecht.

Overheidsinstanties kunnen beslissingen nemen die bedrijven of burgers direct raken. Natuurlijk houden overheidsinstanties zich aan allerlei regels maar het heeft ook rechten. Als burger of bedrijf heeft u recht op tijdige informatie en een goede uitvoering van het bestuur.

Bestuursrecht advocaat

In verschillende situaties kan een bestuursrechtadvocaat nodig zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een vergunning die de gemeente weigert te verlenen, maar ook een vergunning die de buurman aanvraagt en waarmee u het niet eens bent kunt u aanvechten.

De bestuursrecht advocaat bekijkt de mogelijkheden en de kans op succes. Vaak wordt gedacht dat het geen zin heeft om een bestuursrechtelijk besluit aan te vechten, maar dit kan toch zinvol blijken.

Voorbeelden bestuursrecht

Wanneer is er sprake van het bestuursrecht? Hieronder enkele voorbeelden uit de praktijk.

 • Buurman vraagt een bouwvergunning voor uitbreiding van de woning aan maar hierdoor wordt het uitzicht ontnomen
 • Gemeente weigert vergunning af te geven voor het kappen van dode bomen
 • Rechtsbescherming bij de wijziging van een bestemmingsplan (indienen van een zienswijze/instellen van beroep bij de rechtbank)
 • Gemeente trekt een vergunning in omdat het criminele activiteiten vermoedt
 • Uitkeringsinstantie weigert uitkering en maakt kosten voor fraudeonderzoek

Andere zaken waarbij we als bestuursrecht advocaat hulp bieden:

 • Aanvragen vergunning
 • Bezwaar maken tegen besluiten en beroep instellen bij de rechter
 • Dwangsom bij niet tijdig beslissen door bestuursorganen
 • Voorlopige voorzieningen
 • Schade besluiten
 • WOB-zaken
 • Projectontwikkeling/ vergoeding planschade/ Wet ruimtelijke ordening
 • Wet Bibob zaken

In beroep gaan

Heeft u bezwaar tegen een beslissing van de gemeente of een overheidsinstantie? Dan kunt u daar bezwaar tegen maken of een zienswijze indienen. Helaas wordt uw bezwaar niet altijd gegrond verklaard, dan wel leidt uw zienswijze niet tot het gewenste besluit. In dat geval kunt u beroep instellen bij de rechtbank of een andere gerechtelijke instantie. Hiervoor moet u een beroepschrift indienen.

Als bestuursrechtadvocaat staan we u bij in de beroepsprocedure. Hierbij bekijken we de verschillende mogelijkheden. Soms kunt u de bezwaarprocedure overslaan en rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter indienen. Dit verzoekt u in het bezwaarschrift. Uiteraard staan we u hier ook in bij.

Bestuursrecht en voorlopige voorziening

Gaat het om een spoedeisende zaak? U kunt dan om een tijdelijke regeling oftewel een voorlopige voorziening vragen. Dit doet u tijdens de bezwaar- of beroepsprocedure. Hiervoor moet u een verzoekschrift indienen. De bestuursrecht advocaat stelt dit verzoekschrift op en dient dit in.

Naar de rechtbank

Uw advocaat probeert het geschil zonder rechtszaak op te lossen. Helaas is dit niet altijd mogelijk en komt het soms toch tot een procedure.

Vaak is het nodig om extra informatie aan de rechter te sturen. Als advocaat gaan we met aanvullende stukken aan de slag. U ontvangt een uitnodiging voor de zitting, dit is niet verplicht. Wanneer u de zitting bijwoont en een mondelinge toelichting wil geven dan staan we u hier uiteraard in bij. Overigens komt het niet altijd tot een zitting: bijvoorbeeld wanneer de stukken overduidelijk zijn of beide partijen geen zitting willen.

Neem bij een geschil met de overheid contact op met onze gespecialiseerde bestuursrecht advocaat, mr. E.R. Peeters.