Persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens. Dit doen wij slechts voor zover dat nodig is voor een goede uitvoering van een opdracht die u aan ons verstrekt. Het komt ook voor dat wij uw persoonsgegevens verwerken omdat u een wederpartij van onze cliënt bent. Wij verwerken ook dan enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn in ieder geval uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Bovendien kunnen wij u als cliënt om andere persoonsgegevens vragen als dit nodig is voor de uitoefening van de opdracht. Als wij dit doen, zullen wij uiteraard uitleggen waarvoor die gegevens nodig zijn.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel twintig jaar nadat de opdracht is geëindigd. Dit doen wij in verband met onze beroepsaansprakelijkheid en de in art. 3:310 BW genoemde verjaringstermijn.

Gegevensdeling met derden

Wij delen uw gegevens slechts met derden als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht. De derden aan wie wij gegevens verstrekken zijn deurwaarders, de rechtspraak, overheidsinstanties (bijvoorbeeld de gemeente als wij een uittreksel uit het bevolkingsregister opvragen) en personen die betrokken zijn bij de opdracht. In dit laatste geval kunt u denken aan degene met wie u een geschil heeft of zijn/haar advocaat. Wij zullen in die gevallen alleen persoonsgegevens delen nadat wij dit met u hebben afgestemd.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen (per post of per e-mail).

Wij behandelen uw verzoek binnen vier weken na binnenkomst van het verzoek.

U kunt uw verzoeken per post sturen aan:

Austen & Peters Advocaten
Sittarderweg 1

6301 GC Valkenburg aan de Geul

U kunt ook een e-mail sturen aan: info@ap-advocaten.nl