Vergaderruimte

Tarieven

Wat betreft de advocaat tarieven zijn er bij ons een aantal mogelijkheden, waarover wij u in een gesprek vooraf duidelijk informeren. Kosten die in het kader van de opdracht aan derden verschuldigd zijn (zoals leges, deurwaarderskosten en griffierechten) worden van tevoren met u besproken.

De advocaten van Austen & Peters Advocaten kunnen u bijstaan:

Kosten algemeen

Betalend Toevoeging Rechtsbijstand-
verzekering**
Honorarium Advocaat Uurtarief /
Prijsafspraak
Eigen bijdrage
(Tarieven)*
Nee
Deurwaarderskosten Ja
(Tarieven)
Algemeen: nee
Bijzonder: ja
Nee
Leges, uittreksels e.d. Ja Ja Nee
Griffierechten Ja
(Tarieven)
Ja, maar verlaagd
(Tarieven)
Nee
Proceskostenrisico Ja
(Kanton)
(Civiel)
Ja
(Kanton)
(Civiel)
Nee

* In het Personen- en Familierecht gelden andere eigen bijdragen.

** Geldt voor de doorsnee rechtsbijstandverzekering.
Uw situatie is afhankelijk van de voorwaarden van uw eigen rechtsbijstandverzekering.

Gedeeltelijk. Als u de zaak (grotendeels) wint, dan zal in de regel de wederpartij een proceskostenvergoeding aan u moeten betalen. Sommige kosten krijgt u daarbij volledig vergoed (normaliter deurwaarderskosten en griffierechten), sommige kosten slechts gedeeltelijk (advocaatkosten) en weer andere kosten (zoals leges) helemaal niet.

Nee. Voor personen- en familierecht en voor intellectuele eigendomszaken gelden afwijkende regels.

In zaken op het gebied van personen- en familierecht (zoals echtscheidingen of alimentatiezaken) worden de kosten “gecompenseerd”. Dat houdt in dat iedere partij zijn of haar eigen kosten moet betalen en dat hier geen vergoeding voor wordt gegeven, ongeacht wie de zaak wint of verliest. Slechts in uitzonderlijke situaties is dat anders.

In zaken die betrekking hebben op intellectuele eigendom (zoals merkrechten, octrooien en auteursrechten) worden daarentegen in beginsel wel alle kosten die u heeft gemaakt volledig vergoed.

Dit zijn de kosten van de deurwaarder indien hij bijvoorbeeld een dagvaarding of uitspraak moet betekenen aan de wederpartij dan wel beslag moet leggen. De hoogte van dergelijke ambtshandelingen is hier te vinden.

Dit zijn de kosten die u aan de rechtbank moet betalen om de zaak in behandeling te nemen. De hoogte van deze kosten is hier te vinden.

Met incassokosten bedoelen we de kosten die zijn gemaakt om een wederpartij aan te sporen een geldbedrag te betalen. Voor deze kosten gelden tarieven, die de schuldenaar aan de schuldeiser moet betalen als een zaak terecht ter incasso uit handen is gegeven en bepaalde formaliteiten in acht zijn genomen (zoals betalingstermijnen). Deze tarieven, geldend vanaf 1 juli 2012, kunt u hier vinden.

Advocaatkosten worden slechts gedeeltelijk vergoed, volgens een forfaitair systeem met vaste bedragen die de daadwerkelijke advocaatkosten niet dekken. Vergoeding van advocaatkosten is dus slechts een tegemoetkoming. Bovendien worden niet alle advocaatkosten vergoed. Het gaat slechts om advocaatkosten die gedurende of na de procedure zijn gemaakt.

Kosten voorafgaand aan een gerechtelijke procedure zijn bijvoorbeeld advieskosten of kosten die zijn gemoeid met het over en weer corresponderen met (de advocaat van) de wederpartij.

Bij kosten die gedurende de procedure worden gemaakt, kunt u onder meer denken aan de kosten die zijn gemoeid met het indienen van processtukken of het bijwonen van zittingen.

De na de procedure gemaakte kosten zijn de kosten die zijn gemoeid met de werkzaamheden van uw advocaat en deurwaarder indien uw wederpartij, na een voor u gunstige uitspraak, niet vrijwillig aan de uitspraak voldoet.

Advocaatkosten worden slechts gedeeltelijk vergoed, volgens een forfaitair systeem met vaste bedragen die de daadwerkelijke advocaatkosten niet dekken. Vergoeding van advocaatkosten is dus slechts een tegemoetkoming.

Voor de vergoeding van advocaatkosten geldt een puntensysteem. Hoe meer in een procedure moet gebeuren, hoe meer kosten vergoed worden. Daardoor worden slechts advocaatkosten betaald die gedurende of na de procedure worden gemaakt. Bovendien is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van het belang van de zaak (om hoeveel geld het gaat).

De staffel is wat betreft kantonzaken is hier te vinden en het Liquidatietarief rechtbanken en gerechtshoven hier.

Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het verkrijgen van uittreksels, het laten verrichten van deskundigenonderzoek of het horen van getuigen. Aangaande deze kosten is geen hoofdregel voor vergoeding ervan te geven; dit zal afhangen van de omstandigheden van het geval.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering.

Nee, welke verzekeraar u heeft – of dit nu de ARAG, DAS, Achmea of SRK Rechtsbijstand is – is niet relevant; van belang is de verzekeringspolis en de van toepassing zijnde polisvoorwaarden.

Dat is van belang voor enerzijds de verzekerde modules – bijvoorbeeld consument en/of wonen – en anderzijds de uitsluitinggronden of een eventueel te betalen eigen bijdrage.

Ja, dat mag altijd. In een vrijblijvend oriënterend gesprek kunnen de (on)mogelijkheden worden besproken, zonder dat u dekking van uw rechtsbijstandsverzekering verliest.

Nee, dat mag niet. U mag in het geval van een procedure wel zelf kiezen welk advocatenkantoor wordt ingeschakeld, maar de opdracht moet uiteindelijk door uw verzekeraar worden gegeven. Onder procedure wordt hier niet alleen verstaan een rechtszaak voor de rechtbank; ook ingeval van bezwaar of een verweer bij een UWV-procedure heeft u recht op vrije advocaatkeuze!

Op 7 november 2013 heeft het Europese Hof van Justitie het arrest Das/Sneller gewezen. Het Hof heeft geoordeeld dat de voor rechtsbijstand verzekerde in het kader van procedures zelf zijn of haar advocaat mag kiezen op kosten van de verzekeraar. In geval van een procedure heeft u aldus recht op vrije advocaatkeuze op kosten van uw verzekeraar.

U behoeft aldus de zaak niet te laten behandelen door een jurist van uw verzekeraar of een daaraan gelieerd advocatenkantoor met wie de verzekeraar prijsafspraken heeft gemaakt;

De ervaring leert dat verzekeraars hier in eerste instanties allerlei drempels voor opwerpen.

Wij zullen, te allen tijde in overleg met u, hierover in overleg treden met uw verzekeraar.

Nee, Austen & Peters heeft geen samenwerkingsafspraken met één of meerdere rechtsbijstandverzekeraars. Austen & Peters is onafhankelijk. Dit betekent dat Austen & Peters Advocaten geen zaken van rechtsbijstandverzekeraars krijgt toebedeeld en ook niet is gebonden aan vastgelegde prijsafspraken binnen het netwerk van kantoren die wel samenwerken met rechtsbijstandverzekeraars.

Indien u de zaak nog niet heeft gemeld, doen wij dat voor u. Is sprake van een reeds lopende zaak, zullen wij ons in verbinding stellen met uw contactpersoon.

Nee, wij bezien gratis met u in een gesprek, na telefonisch contact dan wel via e-mail of uw zaak onder de dekking van uw rechtsbijstandverzekering valt en zullen bij bevestigende beantwoording zorgdragen voor kosteloze melding van uw geschil bij de verzekeraar.

In de regel bestaat dekking voor eigen advocaatkosten tijdens het gerechtelijk traject, deurwaarderskosten, griffierechten, eigen advocaatkosten na het gerechtelijk traject, de kosten van derden en – in het geval van verlies van de zaak – vergoeding van de proceskosten van de wederpartij.

Indien u het niet eens bent met de behandeling van de zaak door uw rechtsbijstandverzekeraar, kunnen wij voor u een second opinion opstellen. Deze second opinion valt bij de meeste rechtsbijstandverzekeraars gewoon onder de dekking, zodat u hieraan geen eigen kosten heeft.

Ik kan mijn advocaat niet (volledig) betalen.

Rechtsbijstand is er voor iedereen. Het mag niet uitmaken of u weinig of veel geld heeft. Daarom is geregeld dat cliënten die een advocaat niet kunnen betalen, toch hulp kunnen krijgen. De overheid betaalt in dat geval een deel van de kosten en rechtsbijstand wordt alsdan verleend op toevoegingsbasis (vroeger ook wel bewijs/advocaat van onvermogen of pro deo advocaat genoemd). De Raad voor Rechtsbijstand zorgt hiervoor. Onze advocaten zijn bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven.

De raad kijkt naar uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar. Bent u in die twee jaar echter opeens veel minder gaan verdienen, waarbij uw inkomen meer dan 15% is gedaald? Of kwam u in het peiljaar niet in aanmerking voor gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand en is uw inkomen en/of vermogen gedaald waardoor u nu wel in aanmerking komt? Dan kan de Raad voor Rechtsbijstand worden verzocht om naar uw huidige financiële situatie te kijken, in plaats van die van twee jaar geleden. Dit heet een verzoek om peiljaarverlegging.

Uw advocaat vraagt de toevoeging aan voor u bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Ja, er is een hogere eigen bijdrage als het gaat om familiezaken zoals bijvoorbeeld echtscheiding, omgang en alimentatie.

Naast de eigen bijdrage in de kosten van de advocaat kunt u ook te maken krijgen met andere kosten, zoals griffierechten, kosten getuigen of deskundigen en in het geval u de zaak verliest een proceskostenveroordeling. Al deze kosten dient u zelf te voldoen.

Wat betreft het griffierecht geldt bij een toevoeging een verlaagd tarief.

Ik heb geen rechtsbijstandverzekering en kom niet in aanmerking voor een toevoeging.

Austen & Peters Advocaten hanteert marktconforme uurtarieven die afhankelijk zijn van de zaak en van de deskundigheid en/of ervaring van de advocaat. Op voorhand informeren wij u tijdens een gesprek over deze uurtarieven.

  • Wij hanteren géén vaste opslag van kantoorkosten, opslagpercentages of succes fees.
  • Incidentele kantoorkosten, zoals een koerier-spoedservice, en kosten van derden, zoals deurwaarderskosten, belasten wij wel één op één aan u door.

In de regel wordt maandelijks gedeclareerd; op voorhand kan een voorschot in rekening worden gebracht.

Ja, bij onze declaraties ontvangt u een specificatie van de verrichte werkzaamheden op datum.

Prijsafspraken over een op maat gemaakt kostenmaximum zijn mogelijk, bijvoorbeeld indien sprake is van een betrekkelijk gering belang of indien u advisering wenst omtrent uw rechtspositie