Verbintenissenrecht advocaat

Het verbintenissenrecht maakt onderdeel uit van het burgerlijk recht. Het gaat over rechten en plichten tussen personen op basis van een wettelijke bepaling maar ook rechten en plichten uit een contract of overeenkomst. Het verbintenissenrecht is geregeld in het Burgerlijk Wetboek, waardoor de verbintenissenrecht advocaat de aangewezen persoon is om u bij te staan.

We onderscheiden verbintenissen uit de wet, overeenkomst of natuurlijke verbintenissen. Bekende voorbeelden zijn de onrechtmatige daad, overeenkomsten, contracten en verbintenissen. Ook een wettelijke verplichting tot schadevergoeding valt onder het verbintenissenrecht.

Overeenkomst en schade

Wanneer u te maken heeft met een overeenkomst of schade dan is de kans groot dat hierop het verbintenissenrecht van toepassing is. Het maakt hierbij niet uit of de partijen privé of zakelijk met elkaar te maken hebben. Een overeenkomst of contract is wel bepalend voor de rechtsverhouding tussen twee of meerdere partijen.

Het verbintenissenrecht is zeer omvangrijk. Bij een onrechtmatige daad, geheimhoudingsverklaring, wanprestatie, contractbreuk of een andere verbintenis kan een schade-eis of schadevergoeding voorgelegd worden. De verbintenissenrecht advocaat is specialist op dit rechtsgebied.

Onrechtmatige daad en verbintenis

Het bekendste voorbeeld van het verbintenissenrecht is de onrechtmatige daad. Hieronder vallen alle inbreuken op een recht op een doen (of nalaten) in strijd met een wettelijke verplichting. Een onrechtmatige daad brengt aan een ander schade toe. Het hoeft hierbij niet altijd om financiële schade te gaan, ook een schending van het auteursrecht of smaad en laster vallen hieronder.

Wanneer er sprake is van een onrechtmatige daad dat toerekenbaar is aan de dader dan ontstaat er een plicht tot schadevergoeding. Maar alleen wanneer er ook daadwerkelijk aantoonbare schade is en een duidelijk verband tussen de daad en de schade.

Verbintenissenrecht en schade verhalen

Een bedrijf of werknemer pleegt een wanprestatie, iemand komt de verplichtingen uit een schuldbekentenis niet na of de woningverhuurder weigert onderhoud aan het gebouw. Deze en andere zaken vallen onder het verbintenissenrecht. De advocaat verbintenissenrecht behandelt geschillen of ontstane schade als gevolg van inbreuk.

U ontvangt advies, ondersteuning of de advocaat staat u bij in een procedure. Hierbij wordt bekeken in hoeverre er sprake is van schade en wat de eventuele hoogte van de schadevergoeding is.

Aansprakelijk en een schadevergoeding betalen

Bent u aansprakelijk gesteld voor contractbreuk, een wanprestatie, onrechtmatige daad of iets anders dat met het verbintenissenrecht te maken heeft? Als gespecialiseerde verbintenissenrecht advocaten ondersteunen we u in de gehele procedure.

Voorbeelden verbintenissenrecht

Met betrekking tot verbintenissen zijn er veel situaties denkbaar. Denk maar eens aan een samenwerkingsovereenkomst, een leenovereenkomst of een koopovereenkomst. Maar ook een aanrijding leidt tot een verbintenis en mogelijke schadevergoeding.

Enkele voorbeelden waarbij het verbintenissenrecht een rol speelt:

 • Een ondernemer benadert de klanten van zijn concurrent -> onrechtmatige daad
 • Een gezin betaalt de huur voor de woning niet -> brengschuld / haalschuld
 • Schadevergoeding naar aanleiding van het niet leveren van een dienst -> algemene voorwaarden
 • Een bouwbedrijf levert niet volgens afspraak op -> bouwcontracten

Niet alles heeft met verbintenissen te maken, toch zijn er veel dingen die hier wel onder vallen. Niet voor niets is het verbintenissenrecht het grootste rechtsgebied van Nederland. Overige zaken die onder het verbintenissenrecht vallen zijn:

 • Zaakwaarneming/onverschuldigde betaling/ ongerechtvaardigde verrijking
 • Bevrijdende verjaring
 • Verrekening/ schuldoverneming
 • (Schuldeisers)verzuim
 • Opschortende/ ontbindende voorwaarde
 • Subrogatie/ regres
 • Verrekening/ schuldoverneming
 • Wettelijke (handels)rente

Verbintenissenrecht advocaat

Bepalen welke verplichtingen beide partijen hebben en of hier daadwerkelijk een schade uit voortvloeit. De verbintenissenrecht advocaat staat u in verschillende zaken bij. Veel geschillen gaan over het niet voldoen van een betalingsverplichting. Maar het kan ook dat een overeenkomst niet wordt nagekomen. Verschillen zijn er om op te lossen, als verbintenisrecht advocaat komen we voor uw verhaalpositie op.

Neem bij onzekerheid of een geschil over een verbintenis contact met ons op:

Mr. P.J.T. Austen

Mr. S.J.M. Peters