28

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Adresgegevens verzekeraar

HDI-Gerling Verzekeringen N.V.
Postbus 925
3000 AX Rotterdam

Westblaak 14
3012 KL Rotterdam
T: +31 (0)10 403 61 00
E: info@hdi-gerling.nl
I: www.hdi-gerling.nl

Geografische dekking

Deze verzekering geeft dekking voor aanspraken die tegen een verzekerde zijn ingesteld en/of in rechte aanhangig gemaakt in een lidstaat van de Europese Unie alsmede een andere staat, die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland, in verband met verzekerde activiteiten die zijn of worden uitgevoerd van uit de Nederlandse vestiging(en) van een verzekerde en voor zover op betreffende aanspraken het recht van één van voornoemde staten van toepassing is.

Financiële dekking

Het verzekerd bedrag is – 500.000,00 per schadegeval en – 1.000.000,00 per contractsjaar.